回到頂端
Taiwan Garchen Dharma Institute

English | 中文 | Sitemap


 News
  Font size:
 • Huge
 • Big
 • Medium
 • Small

Garchen Rinpoche Trip to India in Oct. 2017

2017-12-25

★★ 10/22  Dewai Dorje empowerment

 

 On the 4th day (10/22) of 800th Maha Parinirvana of Lord Jigten Sumgon, Garchen Rinpoche, on behalf of all the disciple receiveing the empowerment of the Guru Yoga called “Indestructible Bliss”(Dewai Dorje), received ritual implemets such as Khatvanga (trident staff), Kapala (skull-cup), and Damaru (hand drum) which will be used in the practice of Mantrayana in the future.
(Thanks to translator Liu Zhe-An for providing the content related to empowerment.)

★★ 3rd day of 800th Maha ParinirvanaOn the 3rd day (10/21) of 800th Maha Parinirvana of Lord Jigten Sumgon, Garchen Rinpoche lead the Sangha of Gar monastery to offer body, speech and mind mandala to H.H.Drikung Kyabgon Chetsang Rinpoche. In the empowerment of the Guru Yoga called “Indestructible Bliss” (Dewai Dorje) , at the request of His Holiness, Garchen Rinpoche, representing all the disciples in the empowerment, came up to pick and offer a flower pedal to the mandala which will show the sign of disciples' accomplishment in the future.
(Thanks to translator Liu Zhe-An for providing the content related to empowerment.)

★★ 10/19  Speech


Garchen Rinpoche gave a 10 minute speech during the opening ceremony of Commenmoration of Lord Jigten Sumgon's 800th Maha Parinirvana on October 19th.

★★10/17 "Welcome Home" to H.H. ཟླ་༡༠ཚེས་༡༧འབྲི་གུང་སྐྱབས་མ


On October 17, H.E. Garchen Rinpoche, together with other Rinpoches, Tulkus, Khenpos, Drupons and lay people, greeted H.H. Drikung Kyabgon Chetsang Rinpoche when he returned to Jangchubling Monastery, Dehra Dun, India. 
སྤྱི་ཟླ་༡༠ཚེས་༡༧ཉིན་༧སྐྱབས་རྗེ་མགར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དང་སེར་སྐྱ་མི་དམངས་ཡོངས་རྣམས་ཀྱིས། འབྲི་གུང་སྐྱབས་མགོན་འཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་མཆོག་བྱང་ཆུབ་གླིང་དགོན་དུ་ཕེབས་བསུ་ཞུ་བ།

★★ 10/16 佛像開光 Consecration of statues སྐུ་རབ་གནས་གནང་བ།

October 16, in Jangchubling Monastery in Dehra Dun, Garchen Rinpoche performed puja and consecrated 800 statues of Lord Jigten Sumgon, which were specially made for the grand event - Commenmoration of Lord Jigten Sumgon's 800th Maha Parinirvana. 
སྤྱི་ཟླ་༡༠ཚེས་༡༦ཉིན་འབྲི་གུང་དགོན་བྱང་ཆུབ་གླིང་དུ་༧སྐྱབས་རྗེ་མགར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་སྐྱོབས་པ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་མགོན་གྱི་སྐུ་འདྲ་ལ་རབ་གནས་གནང་། སྐུ་འདྲ་༨༠༠ཙམ་ཡོད་པ་དེ་གམིགས་གསལ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་མགོན་མྱང་གཤེགས་ལོ་ངོ་བརྒྱད་བརྒྱ་སོང་བ་ལ་བརྟེན་དྲན་རྟེན་མཛད་རིམ་ཆེན་མོའི་ཆེད་དུ་གྲ་སྒྲིགས་བྱེད་པ་ཡིན།

★★ 10/14  Arrival in Jangchubling བྱང་ཆུབ་གླིང་དུ་འབྱོར་བ།

H.E. Garchen Rinpoche arrived Jangchubling Monastery in Dehra Dun, Uttarakhan, India on October 14th. He was greeted by the Sangha and lay people in the area. The Sangha offered body, speech and mind mandala to Rinpoche.  From October 19th to 25th, Rinpoche will attend Commenmoration of Lord Jigten Sumgon's 800th Maha Parinirvana as one of the invited senior masters of Drikung Kagyu lineage.
སྤྱི་ཟླ་༡༠ཚེས་༡༤ཉིན་༧སྐྱབས་རྗེ་མགར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ལྡེ་ར་དུན་གྱི་འབྲི་གུང་དགོན་པ་བྱང་ཆུབ་གླིང་དུ་འབྱོར་བའི་དགེ་འདུན་མི་དམངས་བཅས་ཡོངས་ཀྱི་ཕེབས་བསུ་ཞུ་ནས་སྟེན་གསུམ་མཎྜལ་འབུལ།  རིན་པོ་ཆེ་དགོན་པར་བདུན་གཅིག་རིང་སྐྱོབས་པ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་མགོན་མྱང་གཤེགས་ལོ་བརྒྱད་བརྒྱ་ལོན་པའི་དྲན་རྟེན་ཚོགས་པ་ལ་བཞུགས་པའི་འཆར་འགོད་གནང་།

★★ 10/10 - 10/13 Madarava's Cave ལྷ་ལྕམ་མན་དྷ་ར་བའི་སྒྲུབ་


Garchen Rinpoche meditated in Madarava's Cave by the lakeside of Lotus Lake (Tso Pema)
གནས་ཆེན་མཚོ་པདྨའི་འགྲམ་དུ་ལྷ་ལྕམ་མན་དྷ་ར་བའི་སྒྲུབ་ཕུག་ཞིག་ཡོད་པའི་༧སྐྱབས་རྗེ་མགར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དེའི་ནང་ཉམས་བཞག་ལ་གནས་བཞིན་པ།
---------

During his stay in the holy place of Guru Rinpoche - Tso Pema (10/11 - 10/13) , Garchen Rinpoche would go to Princess Mandarava's Cave by the Lotus Lake to meditate and recite Guru Rinpoche's prayers there. The nun who garded the cave introduced this place to Rinpoche with sincere devotion. Mandarava left a hand print on the rock in the cave. Rinpoche said, Princess Mandarava had very high realization, she accomplished Rainbow Body.
སྤྱི་ཟླ་༡༠ཚེས་༡༡ནས་ཚེས་༡༣བར་མཚོ་པདྨ་ཉེ་བའི་ལྷ་ལྕམ་མན་དྷ་ར་བའི་སྒྲུབ་ཕུག་དུ་གུ་རུ་ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་གསུངས་ནས་སྒོམ་ལ་བཞུགས། བྲག་ཕུག་ཏེ་ལྟ་སྐྱོང་བྱེད་པོ་བཙུན་མོ་ཞིག་ཡོད་པའི་དེས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་བྲག་ཕུག་གི་ལོ་རྒྱུ་གསལ་བཤད་བྱ། བྲག་ཕུག་གི་རྩིག་པ་ངོ་སྟེང་དུ་ལྷ་ལྕམ་མན་དྷ་ར་བའི་ཕྱག་རྗེ་ཞིག་ཡང་འདུག ༧སྐྱབས་རྗེ་མགར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་བསྟོད་བསྔགས་ཕུལ་དེ་ལྷ་ལྕམ་མན་དྷ་ར་བ་ནི་མཇའ་ལུས་བསྒྲུབས་པའི་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་མོ་ཞིག་ཡིན་བཅས་གསུངས་། 

★★ 10/13 Thekchok Otsal Ling ཐེག་མཆོག་འོད་གསལ་གླིང་།

Morning, Garchen Rinpoche performed Dharma Protector puja in the Protector shrine room of Drikung Kagyu Buddhist Monastery (Wogmin Thubten Shedrup Ling) in Tso Pema (Rewalsar, Himachal Pradesh, India). After that, Luo Ontul Rinpoche saw off Garchen Rinpoche to Kullu. On the way to Kullu, Garchen Rinpoche was invited to bless the Sangha and lay people in Drikung Kagyu Thekchok Otsal Ling (in Village Mandoglu, Mandi, Himachal Pradesh, India). The abbot of Thekchok Otsal Ling is Venerable Drubpon Tharchin Rinpoche.
སྤྱི་ཟླ་༡༠ཚེས་༡༢ཉིན་སྔ་དྲོ་༧སྐྱབས་རྗེ་མགར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་འོག་མིན་ཐུབ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་གླིང་གི་མགོན་ཁང་དུ་གསོལ་ཀ་གྲུབ་ནས་ཀུ་ལུ་ཞེས་པའི་ས་གནས་སུ་དབོན་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་ཕེབས་སྐྱེལ་བྱུང་། ལམ་དུ་མན་དྲི་སར་སླེབས་ནས་དེར་འབྲི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཐེག་མཆོག་འོད་གསལ་གླིང་ཞེས་པའི་དགོན་པ་ནང་དུ་ཡུལ་འཁོར་མི་དམངས་རྣམས་ལ་ཕྱག་དབང་གནང་། ཐེག་མཆོག་འོད་གསལ་གླིང་གི་བླ་མ་ནི་སྒྲུབ་དཔོན་མཐར་ཕྱིན་རིན་པོ་ཆེ་ཡིན་ལགས།

★★ 10/12 White Tara Empowerment སྒྲོལ་དཀར་བཀའ་དབང་།

Garchen Rinpoche bestowed White Tara empowerment in Drikung Kagyu Buddhist Monastery (Wogmin Thubten Shedrup Ling) in Tso Pema (Rewalsar, Himachal Pradesh, India) - the holy place of Guru Rinpoche. The abbot of Drikung Kagyu Buddhist Monastery is Lho Ontul Rinpoche.
སྤྱི་ཟླ་༡༠ཚེས་༡༢ཉིན་༧སྐྱབས་རྗེ་མགར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་གནས་ཆེན་མཚོ་པདྨ་ཉེ་འགྲམ་གྱི་འབྲི་གུང་དགོན་པ་འོག་མིན་ཐུབ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་གླིང་དུ་མི་དམངས་ཀུན་ལ་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོའི་དབང་གནང་ངོ་། གྲྭ་ས་དེའི་དབུ་འཛིན་ནི་ལྷོ་དབོན་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཡིན།

★★ 10/11 Ontul's house

Garchen Rinpoche was invited to have a delightful lunch with Ontul Rinpoche's family in his house.
སྤྱི་ཟླ་༡༠ཚེས༡༡ཉིན་དབོན་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་མགར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་རང་ཁྱིམ་དུ་གདན་དྲངས་སྟེ། ནང་མི་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་དགུང་དྲོ་གསོལ་ཚིགས་དགྱེས་པར་རོལ།

★ ★ 10/11 Walk by the lake མཚོ་འགྲམ་སྤྲོ་འཁྱམ།

late afternoon, Garchen Rinpoche had a walk around the Lotus Lake and interact happily with the villagers there.
སྤྱི་ཟླ་༡༠ཚེས་༡༡ཕྱི་དྲོ་ཉི་ནུབ་སྐབས་གནས་ཆེན་མཚོ་པདྨ་ཡི་མཚོ་ངོགས་སུ་སྤྲོ་འཁྱམ་ལ་ཕེབས་ནས་གྲོང་མི་རྣམས་དང་གཅེས་འབྲེལ་གནང་བཞིན་པ།

★★ 10/10 Tso Pema མཚོ་པདྨ།

 ★ Yesterday (10/10), Garchen Rinpoche arrived Drikung Kagyu Buddhist Monastery (Wogmin Thubten Shedrup Ling) in Tso Pema (Rewalsar, Himachal Pradesh, India) and was greeted by the monks and lay people there. Tso Pema is a holy place of Guru Rinpoche, and the monastery was founded by Lho Ontul Rinoche of Drikung Kagyu lineage in 1971. ★ སྤྱི་ཟླ་༡༠ཚེས་༡༠ ཉིན་༧སྐྱབས་རྗེ་མགར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་འོག་མིན་ཐུབ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་གླིང་དུ་ཕེབས་སྟེ་མི་དམངས་ཡོངས་ཀྱི་དགའ་བསུ་ཞུ་བ་རེད། འོག་མིན་ཐུབ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་གླིང་ནི་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་གནས་རྩ་ཆེན་མཚོ་པདྨ་ཡི་ཉེ་འགྲམ་དུ་ཡོད་པའི་འབྲི་གུང་ལུགས་ཀྱི་དགོན་པ་ཞིག་ཡིན། དགོན་པ་དེ་ལྷོ་དབོན་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་སྤྱི་ལོ་༡༩༧༡ལོར་འཛུགས་སྐྲུན་མཛད་པ་ལགས།

★★ 10/9  Choling Monastery མཆོག་གླིང་དགོན།
 Garchen Rinpoche was invited by Orgyen Tobgyal Rinpoche of Ningma lineage to bestow White Tara empowerment for the Sangha of Choling Monastery (Bir, Himachal Pradesh, India) and the Tibetan villagers nearby.
སྤྱི་ཟླ་༡༠ཚེས་༩སྔ་དྲོ་༧སྐྱབས་རྗེ་མགར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྦི་རི་བོད་མི་གཞི་ཆགས་ཀྱི་མཆོག་གླིང་དགོན་དུ་ཨོ་རྒྱན་སྟོབས་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་ཆོས་ཞུ་བར་བརྟེན། མི་དམངས་ཡོངས་ལ་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོའི་བཀའ་དབང་།

★★ 10/9 菩曼強巴林寺 Bhumang Jampaling བུམ་མང་བྱམས་པ་གླིང་དགོན།

Garchen Rinpoche was invited to visit Bhumang Jampaling Monastery (Bir, Himachal Pradesh, India), gave blessing and brief talk to the Sangha and Tibetan lay people there. Bhumang Jampaling Monastery was founded by Bhumang Rinpoche of Drikung Kagyu lineage.
སྤྱི་ཟླ་༡༠་ཚེས་༩ཉིན་ཕྱི་དྲོ་༧སྐྱབས་རྗེ་མགར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྦི་རི་བུམ་མང་བྱམས་པ་གླིང་དགོན་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་བར་བརྟེན་ཉེ་འཁོར་མི་དམངས་རྣམས་ལ་བཀའ་སློབ་མདོར་བསྡུས་གནང་ངོ་། བུམ་མང་དགོན་ནི་འབྲི་གུང་གི་བླ་མ་བུམ་མང་རིན་པོ་ཆེས་འཛུགས་སྐྲུན་མཛད་པ་ཡིན།

★★ 10/8 White Tara emp. རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོའི་བཀའ་དབང

H.E. Garchen Rinpoche bestowed White Tara empowerment in Nyungne Temple. About 500 - 600 monks/nuns and Tibetan villagers in the nearby area came to receive the empowerment.
སྤྱི་ཟླ་༡༠ཚེས་༨ཕྱི་དྲོ་༧སྐྱབས་རྗེ་མགར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་རྒྱ་གར་སྦི་རི་བོད་མིའི་གཞི་ཆགས་སུ་སྒྲོལ་དཀར་གྱི་བཀའ་དབང་གནང་བ། ཉེ་འཁོར་གྱི་གྲྭ་བ་དང་མི་དམངས་བཅས་བསྡོམས་པ་མི་༦༠༠ལྷག་ཙམ་བཅར་འདུག

★★ 10/7 Arrival in Bir སྤྱི་ཟླ་༡༠ཚེས་༧ཉིན་སྦི་རི།

Garchen Rinpoche arrived Nyungne Temple in Bir, Himachal Pradesh in India the day before yesterday (10/7). The Sangha and many Tibetan villagers in the nearby area came to greet him. This temple was founded by Garchen Rinpoche and the main practice of the Sangha is Nyungne. This is Rinpoche's first visit to the temple.
རྒྱ་གར་ས་གནས་དུས་ཚོད་ཟླ་༡༠ཚེས་༧ཉིན་༧སྐྱབས་རྗེ་མགར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་སྦི་རི་བོད་མི་གཞི་ཆགས་འབྱོར་མཚམས་སུ་མི་དམངས་རྣམ་པའི་དགའ་བསུ་ཞུ་བའི་པར་དེབ། གཞི་ཆགས་ནང་དུ་སྨྱུང་གནས་དགོན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་འཛུགས་སྐྲུན་མཛད་པའི་དགོན་པར་རྒྱུན་དུ་སྨྱུང་གནས་ཚོགས་བཞིན་ཡོད་པའི་ད་རེ་རིན་པོ་ཆེ་ཐེངས་དང་པོ་དགོན་པར་ཕེབས་པ་ཡིན།

★★10/06Garchen Rinpoche had an audience with H.H. Dalai Lama yesterday (October 6) in Daramsala, India. At the request of Rinpoche, Dalai Lama bestowed Boddhichitta Vow to 6000 disciples.

紀錄片 - 饒益諸有情